A földforgalmi törvények alkotmányossági vizsgálatá-nak margójára.

A MOSZ értékelése szerint a földforgalmi törvények rontják a magyar mezőgazdaság versenyképességét. Emellett a MOSZ alaptörvény-ellenesnek is tartja a földforgalmi törvényeket, mivel azok súlyosan sértik a földtulajdonosok és a földhasználók alapvető jogait és érdekeit. Az ország törvényei ugyanakkor kizárják annak a lehetőségét, hogy az alaptörvény-ellenesség kérdésében az érdekképviselet közvetlenül az Alkotmánybírósághoz forduljon. Arra azonban – szűk körben - van jogi lehetőségünk, hogy az Alapvető Jogok Biztosánál kezdeményezzünk vizsgálatot alkotmányos aggályaink megalapozottságát illetően. Ezt – a Földforgalmi törvény januári módosításai kapcsán – meg is tettük. 2019. január 29-én az ombudsmanhoz fordultunk, és kértük, hogy kezdeményezze a Földforgalmi törvény valamint a Fétv. több rendelkezésének alkotmánybírósági megsemmisítését.

 

Bővebben ...

A „kimért” föld birtokba vételéről

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a kimérést kérőket igen részletesen tájékoztatni kell jogaikról és kötelezettségeikről. Ennek során fel kell hívni a kérelmezők figyelmét arra, hogy a megosztási eljárás nem szünteti meg a fennálló földhasználati szerződést. A kérelmező arról is tájékoztatást kap, hogy az újonnan kialakítandó földrészlet új helyrajzi száma, területi változása miatt a földhasználati szerződés módosul, ezért javasolt gondoskodni a földhasználati szerződés módosításáról és járási hivatalhoz történő bejelentéséről. Felhívják a figyelmét arra is, hogy milyen esetben és módon [2013. évi CCXII. törvény 60. § (1) bekezdése] mondható fel a haszonbérleti szerződés.

Bővebben ...

A MOSZ az adatvédelmi biztoshoz fordult

A MOSZ Dr. Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordult azzal a kéréssel,hogy kezdeményezze a földforgalmi törvény és a Fétv. módosítását, mivel álláspon-tunk szerint e törvények 2019. január 11-én hatályba lépett módosításának több rendelkezése sérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az általános adatvédelmi rendeletben [(EU) 2016/679] foglalt előírásokat, továbbá a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó alapelveket (pl. jogszerűség, célhoz kötöttség, korlátozott ideig történő tárolhatóság, stb.).

Bővebben ...