A MOSZ agrár- és vidékpolitikai tézisei és határozati javaslatai

A bemutatott hazai és uniós környezetben érdekképviseletünk fontos feladatának tekinti, hogy az ágazat legfontosabb kérdései kapcsán megfogalmazza azokat a megoldásra váró problémákat, melyekkel tagjainknak, illetve az ágazatnak szembe kell néznie. Az ezekre vonatkozó téziseinket az alábbiakban mutatjuk be.

 

1. Magyarországon a mezőgazdaság gazdasági ágazat, melynek kétség kívül vannak ökológia és szociális vetületei is. Ennek megfelelően a piaci koordinációt kell előtérbe helyezni és biztosítani kell az ágazati szereplők egyenjogúságát.

2. Meg kell állítani a magyar mezőgazdaság leszakadásának folyamatát, és el kell kezdeni a felzárkózást piaci versenytársainkhoz. Ennek érdekében ki kell iktatni a versenykorlátozó akadályokat: a föld jelenlegi használóját semmibe vevő földhasználati szabályokat és az árutermelő mezőgazdaságot sújtó diszkriminációkat.

3. A földhasználati szabályozás jelenleg alapvető gátja az ágazat modernizációjának. Jelenleg mind a földhasználók, mind a földtulajdonosok túlbürokratizált, kiszámíthatatlan jogi környezetben vannak. Az egész világon hatékony és kiszámíthatóságot biztosító bérlővédelmi rendszer működik, hiszen a mezőgazdasági befektetések hosszú megtérülési ideje stabil földhasználati viszonyokat kíván. A hatályos szabályozás ezt nem elégíti ki, ennek megváltoztatása elsődleges.

4. Az agrárfoglalkoztatás csökkenni fog. E folyamat lassítása kívánatos, de csak a támogatási rendszerbe épített kompenzáció útján lehetséges.

5. A kertészet és az állattenyésztés foglalkoztatási potenciálja jobb és nagyobb hozzáadott értéket állít elő. Indokolt ezen ágazatokat a fejlesztési források kapcsán előnyben részesíteni.

6. A falvak foglalkoztatási és népességmegtartási gondjait enyhítendő, diverzifikálni szükséges a falvak gazdaságát, amihez az árutermelő agrárgazdasági szereplők – befektetőként, vállalkozóként, beszállítóként – hozzá tudnak járulni. E tevékenységüket támogatásokkal is indokolt ösztönözni.

7. A szociális és az árutermelő mezőgazdaság feltételrendszerét külön kell választani. Ennek során a szociális mezőgazdaság szereplői számára biztosítani kell az EU által lehetővé tett támogatások teljes körét és maximumát, amit adórendszeri preferenciákkal is ki kell egészíteni. Az árutermelő mezőgazdaság szabályai az EU prioritásainak megfelelő, a versenyképességet, az innovációt és a fenntarthatóságot szem előtt tartó, szektorsemleges feltételeket és követelményeket tartalmazzanak.

8. Támogatni és segíteni kell a termelők összefogását. A cél, hogy a kooperáció mind horizontális, mind vertikális síkon megvalósuljon és az együttműködés minden résztvevő számára előnyökkel járjon.

Budapest, 2018. január 24.

Határozati javaslat

 

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége 2018. január 24-ei Közgyűlése megtárgyalta „A mezőgazdasági társas szektor eredményei és megpróbáltatásai 2010-2017 között az érdekképviselet tükrében” című előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta:

A Közgyűlés felkéri az Ügyvezetést, hogy az alábbi ügyek kapcsán a szükséges lépéseket, intézkedéseket tegye meg:

1. Tekintse át a 2014-2020 közötti EU-s ciklus hátralévő időszakában lejáró, az ágazatot érintő átmeneti intézkedéseket (ilyen többek között a notifikált nemzeti támogatások döntő része, a fordított áfa, az átmeneti nemzeti támogatások, stb.) és tegyen javaslatot az így kiesett intézkedések pótlására.

2. Tekintse át azokat a jogi-, gazdasági folyamatokat, melyekhez tagjainknak alkalmazkodni kell (a birtokpolitikától a mezőgazdasági 4.0 technológiai forradalomig) és tegyen javaslatokat ezek türkében tagjaink versenyképességének megőrzésére, és javítására.

3. Fordítson kiemelt figyelmet a különböző ágazati együttműködések fokozására, segítse elő a különböző felvásárló, értékesítő, szolgáltató szövetkezetek létrejöttét és elterjedését.

4. Szervezzen rendszeres konzultációkat a Vidékfejlesztési Program végrehajtása során keletkező tagi problémák föltárására és szükség szerint tegyen javaslatot ezek megoldására, a feltételek módosítására.

5. Készítsen javaslatot az állattenyésztés helyzetének javítására, különös tekintettel a korszerű kapacitások kiépítését gátló jogi- és támogatási akadályok lebontására.

6. Kiemelten kísérje figyelemmel a 2020 utáni Közös Agrárpolitika kialakításának folyamatát. Fogalmazzon meg javaslatokat, valamint folyamatosan tájékoztassa tagjainkat a várható változásokról és készítse fel a tagságot az új rendszerre.

7. Működtesse tovább a „Föld-ügyesek” klubját, segítve ezzel tagjainak eligazodását. Tárja fel a kormány birtokpolitikájának agrárgazdasági következményeit, valamint az Európai Bizottság lépéseivel összhangban tegyen javaslatokat a szükséges módosításokra, különösen a földbérlet stabilitásának javítása, valamint a diszkrimináció megszűntetésének vonatkozásában.

Budapest, 2018. január 24.