Munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Nemrégiben adták közre A nemzetgazdaság 2020. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentést.

 

A jelentés szerint a munkabalesetek száma 2016-tól – 2019-ig emelkedő tendenciát mutatott, ugyanakkor 2020-ban jelentős csökkenés következett be, amiben a Covid-19 járványhelyzet miatt részleges leállások is szerepet játszottak.

A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halá-szat ágazatban 2017-2018 évben lezajlott munkavédelmi tájékoztató kampány hatá-sára a halálos munkabalesetek száma. 2020-ban 6 halálos kimenetelű baleset tör-tént, míg 2016-ban 18 fő vesztette életét. A három munkanapon túl gyógyuló munka-balesetek száma három év alatt 832-ről le-csökkent 612-re.

2020-ban a munkabalesetek 3 százaléka, a halálos kimenetelű munkabalesetek 9 szá-zaléka volt köthető a mezőgazdasági ága-zathoz (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat).

Felhívjuk a figyelmet, hogy tekintettel arra, hogy a mezőgazdaságok is azon ágazatok között van, ahol az elmúlt 5 évben a leg-több súlyos és halálos munkabaleset tör-tént, a mezőgazdaságot is kiemelten el-lenőrzi a munkavédelmi hatóság.

A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás főbb ellenőrzési tapasztalatai:

2020 évben az ellenőrzött 359 munkáltató 59 %-ánál volt tapasztalható valamilyen munkavédelmi szabálytalanság (2019-ben 57 %-nál).

Összesen 3765 fő munkavállalót vontak ellenőrzés alá, melyből a szabálytalanság-gal érintett munkavállalók aránya 88 % volt.

A mezőgazdaságban:

 • a telephelyeken jellemzően az épületek, létesítmények villamos be-rendezéseinek karbantartásával kap-csolatos hiányosságok fordultak elő,
 • a terményszárítókban, magtá-rakban továbbra is a le- és beesés el-leni védelem biztosításának hiánya, míg
 • a karbantartó műhelyekben a munkaeszközök védőburkolatainak hiánya volt a leggyakoribb szabály-talanság,
 • a nem emberi tartózkodásra szánt helyeken (pl. silókban, aknák-ban) végzett munkák esetében a munkáltatók többsége nem alkal-mazza a leszállással végzett tevé-kenységre vonatkozó szabályokat, és beszállási engedélyt sem állítottak ki,
 • a munkavédelmi dokumentu-mokat kisebb, nagyobb hiányossá-gokkal, de elkészítették,
 • a veszélyes munkaeszköznek minősülő erőgépek esetében előfor-dult, hogy az új gépek munkavédel-mi szempontú vizsgálata és üzembe-helyezése elmaradt,
 • a régi gépek előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatát nem vé-gezték el,
 • gyakori szabálytalanság az erőgép- és a vontatmány nem megfe-lelő összekapcsolása,
 • a légfékrendszer üzemképte-lensége és a kardántengely burkola-tok hiánya.

Több esetben előfordult, hogy:

 • a munkavállaló nem rendel-kezett az adott gépcsoporthoz meg-felelő, államilag elismert kezelési jogosultsággal,
 • a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványban szereplő munkaköri orvosi alkalmasság iga-zolása hiányzott, vagy érvényét ve-szítette,
 • szabálytalanságként jelentke-zett a veszélyes anyagok nyilvántar-tásának a hiánya, a biztonsági adat-lapok tartalmára vonatkozó oktatás elmaradása.

  Az állattenyésztési ágazatban:

 • jellemző szabálytalanság, hogy a traktorhoz kapcsolt takar-mánykiosztó kocsi kardántengelyé-nek védőburkolata hiányzik,
 • a takarmány szállítására szol-gáló csigák védőburkolatai általában hiányoznak villamos hálózat kar-bantartása és a villamos berendezé-sek közvetett érintés elleni védelmét ellenőrző felülvizsgálatok elvégzé-sekor feltárt szabálytalanságok meg-szüntetése rendszerint elmaradt,
 • a munkavállalók munkavé-delmi oktatását általában nem végez-ték el,
 • a néhány főt alkalmazó vál-lalkozások munkavédelmi szakem-bereket nem foglalkoztattak.

Készítette:      Krista István