Támogatás igényelhető az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásához

A Kormány 96/2022. (III. 10.) rendelete értelmében az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha

 

a) a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,

b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és

d) a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek

A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.

A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az  a  gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

a) a  rendezett munkaügyi kapcsolatok – a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

A Kormányrendelet 7.§-a szerint:

(1) A  támogatás a  munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követően, a  kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.

(2) A támogatás a munkavállaló jogviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.

(3) A  támogatás a  (2)  bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a  munkáltató kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére.

(4) A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

(5) A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.

(6) A  támogatás mértéke munkavállalónként, havonta a  munkavállaló (4)  bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének az  50%-a, ami nem haladhatja meg a  munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

(7) Ha a  kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, akkor a  munkaadó a  kiskorú gyermek után járó támogatásra csak egy munkavállaló szülő esetén jogosult.

(8) A  lakhatási és utazási költségnek a  (6)  bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a  munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli.

(9) A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.

(10) A támogatás köztehermentes

A jogszabály 2022. március 11-től hatályos.

További információ a Magyar Közlöny 2022. évi 47. számában található.

Budapest 2022. 03. 11.

 

Csizmadia Máté