Felemelt munkaidőkeret engedélyezése

Ahogyan a legutóbbi hírlevélben is tájékoztattunk, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Átmeneti törvény) 56.§ (4) bekezdése alapján új munkahelyteremtő beruházás esetén a munkáltató kérelmezheti, hogy legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazzon a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.

Kulcsszavak: agrárfoglalkoztatás, zöld munkahelyek, agrár HR, munkaügy, munkaügyiszakértő

 

A bejelentés benyújtása

A munkáltató a bejelentést az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Megyei Kormányhivatalhoz (továbbiakban: Kormányhivatal) nyújthatja be elektronikus úton a Békés Megyei Kormányhivatal (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (https://nfsz.munka.hu/) honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány a nemzeti foglalkoztatási szolgálat honlapján belül a következő linken tölthető le:

https://nfsz.munka.hu/tart/tartalomkereso,

Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárásért

3 000,- Ft közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell fizetni az eljárás megindítását megelőzően. Ez történhet banki átutalással, vagy a technikai feltételek megléte esetén az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül.

Elektronikus bejelentés benyújtásra az E-papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség, megjelölve, hogy a Cégkapun keresztül történik a küldés.

Egyéni vállalkozó munkáltató esetében a bejelentést a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés szolgáltatás elérhetősége, valamint az ezzel kapcsolatos

tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: Békés Megyei Kormányhivatal

Tárgy: huszonnégy hónapos munkaidőkeret engedélyezése

Az elbírálás menete

A Kormányhivatal engedélyezési eljárást folytat le, és 90 napon belül hozza meg döntését.

Az eljárás során a Kormányhivatal megvizsgálja

- az új munkahelyteremtő beruházás megvalósulását, ennek keretében a statisztikai állományi létszám emelkedését,

- a nemzetgazdasági érdek fennállását, valamint

- azt, hogy a bejelentés megfelelő módon került-e benyújtásra.

Nemzetgazdasági érdek fennállásához a munkáltató a bejelentésben bemutatja az új munkahelyteremtő beruházást, valamint mellékeli az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat.

Az engedély időtartama

A Kormányhivatal a bejelentésben foglaltak alapján engedélyezi a legfeljebb 24 hónapra alkalmazható munkaidőkeret/elszámolási időszak időtartamát, azzal, hogy az engedély érvényességének időtartama hat hónap, amely meghosszabbítható. Az engedéllyel rendelkező munkáltató a hat hónapos érvényességi idő lejártakor köteles igazolni,

hogy az engedélyben foglalt létszámot fenntartotta. Amennyiben ezt igazolja, a Kormányhivatal további hat hónapra meghosz-szabbítja az engedély érvényességét. Amennyiben nem tudja igazolni, az engedély megszűnik, és a továbbiakban csak új

bejelentés benyújtását követő engedély alapján jogosult huszonnégy havi munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazni.

Készítette: Csizmadia Máté