FOGLALKOZTATÁS – Tájékoztató a megszűnt veszélyhelyzet alatt hozott egyes intézkedések további hatályáról

A MOSZ a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után folyamatosan tájékoztatta a tagszervezeteket elektromos hírlevelekben a veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedésekről. A különleges jogrendben kormányrendeletként hozott intézkedések a veszélyhelyzet június 18-i megszűntetésével hatályukat vesztették. Ezeknek az intézkedéseknek a veszélyhelyzet utáni alkalmazhatóságáról rendelkezik a 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) valamint a veszélyhelyzet megszüntetése utáni átmeneti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: ÁR). De ide kapcsolódik a 2020. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: adó tv.) is, amely a vészhelyzeti időszakban hozott egyes adóintézkedések jogszabályi rendezését szolgálja.

Az alábbiakban tételesen bemutatjuk a MOSZ tagok számára releváns vészhelyzeti rendelkezéseket és az azokat érintő változásokat a foglalkoztatás területéről:

 

 1. Foglalkoztatás

 

 • A foglalkoztatás átmeneti szabályai

A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló rendelete néhány eltérést tett lehetővé a Munka Törvénykönyve szabályaitól a veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében. Ilyenek voltak a munkaidő-beosztás közlése, az otthoni munkavégzés elrendelése, illetve a külön megállapodás szélesebb körben alkalmazható elrendelése. Ezen szabályok még 2020. július 1-ig alkalmazhatóak.

Magukról a szabályokról a 2020/13-5 Hírlevélben adtunk tájékoztatást.

 • Munkaidőkeret

A vészhelyzet ideje alatt a Kormány lehetővé tette, hogy a munkáltató legfeljebb 24 havi munkaidőkeretet rendeljen el, illetve e rendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet a fenti időtartamra meghosszabbíthatja. Az elrendelt vagy meghosszabbított munkaidőkeretek a vészhelyzet után is érvényben maradnak, amíg le nem járnak. A vészhelyzet után elrendelt munkaidőkertekre ez a lehetőség már nem vonatkozik.

Az intézkedésről részletesen a 2020/13-12 Hírlevélben adtunk tájékoztatást.

Az átmeneti szabályokról szóló törvény ugyanakkor a vészhelyzettől függetlenül beemeli a 24 hónapos munkaidőkeret elrendelésének lehetőségét a Munka Törvénykönyvébe. Az új rendelkezés szerint az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Megyei Kormányhivatal – az állami foglalkoztatási szerv honlapján közzétettek szerint benyújtott munkáltatói kérelem alapján - engedélyezheti, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot – az Mt. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.

 • Egyszerűsített foglalkoztatás

A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunkára vonatkozó rendkívüli intézkedések (évi 120 napról 180 napra, havi 15 napról 20 napra) 2020. december 31-ig alkalmazhatóak.

Az intézkedésekről a 2020/13-13 Hírlevélben adtunk tájékoztatást.

 • Határátlépési szabályok

Részleteiben változtak a szomszédos nem uniós országokból származó mezőgazdasági dolgozókra vonatkozó határátlépési szabályok a május 6-i állapothoz képest, ezért ennek szabályait külön ismertetjük.

A szabályozás a Szerbiából és Ukrajnából érkező munkavállalókat érinti leginkább, tekintve, hogy az Európai Unió tagállamaira nem vonatkoznak a korlátozások.

A Magyarországgal szomszédos államból az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó) csoportos határátlépésére kijelölt határátkelőhelyen az országba beléphetnek és munkát vállalhatnak.

Az agrárágazatban dolgozó beléptetésére abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a munkáltató a tervezett belépés előtt legalább 48 órával az agrárágazatban dolgozó belépéséről az országos rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti a kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget

 • az agrárágazatban dolgozó nevét,
 • a határátlépés során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas okmányának számát,
 • a tervezett munkavégzés és a szállás helyét és a munkavégzés tervezett időpontját tartalmazó kimutatás megküldésével,

b) az agrárágazatban dolgozó egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 betegség gyanúját nem állapították meg.

Az agrárágazatban dolgozó beléptetésének az Európai Gazdasági Térség tagállamán kívüli harmadik ország állampolgárának magyarországi foglalkoztatására vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezéseken túl további feltétele a munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette.

A Magyarország területére történő belépés további feltétele:

 • a határátlépés alkalmával az a) pont szerinti értesítés másolatának bemutatása,
 • a munkáltatóval kötött érvényes munkaszerződés vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette.

Az agrárágazatban dolgozót a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.

Az agrárágazatban dolgozó Magyarországra történő belépését követő 14 napon keresztül a munkáltató és az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat köteles betartani.

A munkahelyi karanténra vonatkozó szabályok:

 • Az agrárágazatban dolgozót a beléptető határátkelőhelytől a munkáltatónak kell szervezett formában, csoportosan a szállás helyére szállítania, az agrárágazatban dolgozó egyéni utazása a munkahelyi karantén ideje alatt tilos.
 • Az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karantén ideje alatt a szálláshelyét csak a munkavégzés céljából és csak csoportosan hagyhatja el.
 • Az agrárágazatban dolgozó étkezéséről és ellátásáról a munkáltató gondoskodik.
 • Ha az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karantén időtartama alatt bármilyen betegségre utaló tünetet tapasztal, köteles erről a munkáltatót azonnal tájékoztatni.
 • A betegségre utaló tünetet észlelését követően az agrárágazatban dolgozó munkát nem végezhet, őt a munkáltató köteles elkülöníteni a többi agrárágazatban dolgozótól, és a munkáltató köteles egy órán belül telefonon tájékoztatni a járványügyi hatóságot.
 • Az agrárágazatban dolgozó Magyarország területéről való kiléptetését a tervezett kilépés előtt legalább 48 órával a munkáltató előre bejelenti a belépésre igénybe vett határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltségnek és a járványügyi hatóságnak.

 

További információ a MOSZ Hírlevél június 25-i számában érhető el.