Szabadság kiadás szabályai

Minden évben megjelennek a szabadság kiadásával kapcsolatos jogsértések.  A tavalyi év szabadságainak rendezésénél illetve az idei év tervezésénél célszerű újra átnézni a vonatkozó szabályozást.

 

A szabadság tárgyévet követő időszakban történő kiadására a törvény alapján a következő esetekben van lehetőség:

Ha a szabadság igénybevétele még az esedékesség évében megkezdődik, az esedékesség évét követő évben ezzel egybefüggően legfeljebb 5 munkanap kiadható. Ilyenkor a szabadság még az esedékességének évében kiadásra került, azt abban az évben kiadottnak kell tekinteni és elszámolni.

Legfeljebb az esedékesség évét követő év március 31-ig adható ki a szabadság:

  • ha a munkaviszony az esedékesség évében október 1-jén vagy azt követően kezdődött;
  • ha a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok
  • miatt arra kollektív szerződés felhatalmazást ad. Itt megjegyezzük, hogy Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződésnek nem része ez a rendelkezés.

Legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-ig adható ki a munkavállalót az életkora alapján megillető pótszabadság, amennyiben erre vonatkozóan a munkáltató és a munkavállaló megállapodik. Ezt a megállapodást minden tárgyévre nézve külön meg kell kötni, amennyiben e lehetőséggel a felek élni kívánnak.

Ha a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem tudta kiadni a munkáltató az esedékesség évében, akkor a szabadságot az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell kiadni. Ilyen esetben akár az esedékesség évét követő év eltelte után is kiadható a szabadság.

 

Készítette: Csizmadia Máté

 

Minta SZABADSÁG MEGÁLLAPODÁS-ról


Amely létrejött egyrészről

(székhely:     .

adószám:      

cégjegyzékszám.:     ),

mint munkáltató - továbbiakban Munkáltató -,

másrészről:  

(szül. név.:   

lakcím:         

születési hely, idő:  

anyja neve:  

TAJ szám:    

adóazonosító szám: ),

mint munkavállaló, továbbiakban Munkavállaló között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Munkáltató és Munkavállaló a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve előírásaitól eltérően, a törvény adta kereteken belül megállapodik, az alábbiakban:

Szabadság átvitele 2019–es évről a 2020-as évre.

A Munkavállaló és a Munkáltató az Mt. 123. § (6) bekezdés alapján megállapodnak, hogy a Munkáltató a Munkavállaló 2019-i évi, 117. §-ban (életkor szerinti pótszabadság) foglaltak szerinti szabadságát legkésőbb 2020. december 31-ig adja ki.

Átvitt napok száma:

Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve előírásai irányadóak.

A fentiek tanúsításául a felek jelen Megállapodást saját kezűleg, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

…………………, 20..… ………………………

/Munkáltató/  Munkavállaló