Adózási és ügyviteli információk

Változás az erdőnek minősülő termőföld haszonbérének adózásában

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról és a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) a kihirdetését követő naptól, 2018. július 26-ától módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. Számú melléklet 9.8. pontjában foglaltaz erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött, határozatlan időre szóló megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem adómentességére vonatkozó szabályt. Tekintettel arra, hogy a termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adóztatására is a föld fekvése szerinti helyi önkormányzati adóhatóság jogosult, ezért a Módtv. úgy pontosította ezt a rendelkezést, hogy a határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosultnak nem az állami adó- és vámhatóság felé, hanem a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság részére kell megtenni a kiegészítő nyilatkozatot arról, hogy a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama eléri az adómentesség feltételéül szabott időtartamot, vagyis az 5 évet.

A Módtv-ben foglalt átmeneti rendelkezés alapján ezt a szabályt a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazni lehet,

A szakképzési hozzájárulás összegének meghatározása során ejtett gyakori hibák

A NAV ellenőrzési tapasztalatai szerint még az önkéntes jogkövetésre törekvő, megfelelő szakmai háttérrel rendelkező adózóknál is előfordul a szakképzési hozzájárulás összegének téves meghatározása.

Egy kiemeltnek minősülő adózó ellenőrzése során például azt tárták fel a revizorok, hogy az adózó a szakképzési hozzájárulás alapjának  a meghatározásakor:

  • egyrészt azokat a munkavállalókat is figyelembe vette, akiknél 14,5%-os szociális hozzájárulási kedvezményt érvényesített, másrészt nem a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkabér (maximum 100 ezer forint) összegével, hanem a munkavállalóknak kifizetett bruttó munkabér (maximum 100 ezer forint) után számított szociális hozzájárulási adókedvezmény összegével csökkentette az adóalapot.

A szakképzési hozzájárulás alapja nem csökkenthető akkor, ha a munkáltató a munkavállalóval összefüggésben 14,5 százalék adókedvezményt érvényesít a szociális hozzájárulási adó terhére.

Abban az esetben azonban, ha a munkavállalóval összefüggésben a 19,5 százalék kedvezményt érvényesíti a kifizető, akkor a kedvezményezett adóalap után szakképzési hozzájárulást sem kell fizetnie.

A konkrét példában az adózó tévesen határozta meg a tanulószerződéssel rendelkező tanulók után igénybe vehető adócsökkentő tétel összegét is. Nem vette figyelembe ugyanis azt, hogy ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, akkor az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjainak arányában kell meghatározni az alapcsökkentő tétel számított összegét.

Vonatkozó jogszabály:

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény  4. § (1a) bekezdésének c) és d) pontjai.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § - ának és 5. § (6) bekezdésének előírásai.

„Forrás: NAV”

Bírságolhat a NAV az online számlázás elmulasztása miatt:

Szankcionálhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online számlaadat-  szolgáltatás   elmulasz-

tását, számlánként 500 ezer forint is lehet a bírság. A NAV egyhónapos türelmi időt adott a

vállalkozásoknak, ami július végén lejárt, így az adóhatóság már szankciókkal sújthatja a mulasztó cégeket. A NAV mérlegeli, mit tett a vállalkozás annak érdekében, hogy megfeleljen a szabályozásnak. 

Késedelmi pótlék 

A késedelmi pótlék felkönyvelésének napja minden évben november 15. és ez az az időpont, amíg ezt meg is kell fizetni. Ezen a napon kell leróni az előző év késedelmes adófizetései után kiszámolt és összesített, előző évi teljes kamatot.

Nyugdíjas foglalkoztatás változása

A 2018. évi XL. törvény 22. §-a 2018. július 26-ai hatállyal módosította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-át. 2018. július 25-ét követően már nem jogosultsági előfeltétel a biztosítási jogviszony megszüntetése a nyugellátás kezdő időpontjára. 

Kockázatértékelési szabályzat:

A munkavédelmi törvény 54-es §-a mondja ki, hogy a munkáltató köteles minőségileg és mennyiségileg értékelni a kockázatokat. A kockázatértékelési szabályzat elkészítése már egy fő alkalmazottól, minden cégre vonatkozik függetlenül az árbevételtől és a társasági formától.

Csak munkavédelmi szakember készítheti el. A kockázatértékelés dokumentációt a munkavédelmi szerv, illetve a kémiai anyagokra vonatkozó változatát az ÁNTSZ kéri bemutatásra. A szabályzat hiánya mulasztási bírságot vonhat maga után.

Készítette: Szanics Tünde