A MOSZ tevékenysége

Az országos szövetség magát a mezőgazdasági ágazatban működő gazdasági, munkaadói és szövetkezeti érdekképviseleti szervezetként határozza meg, amely társadalmi szervezetként az egyesülési törvény szabályai szerint működik.

A szövetség küldetésének tekinti a magyar mezőgazdaság és a vidék, a mezőgazdasági termelők - ezen belül elsősorban tagjai -, az ágazathoz kötődő vidéki lakosság érdekeinek a képviseletét és védelmét, életkörülményeik, jövedelmi helyzetük javításának, a vidék fejlődésének előmozdítását. Küldetése teljesítése érdekében törekszik az érdekképviselet eszközeivel befolyásolni a mezőgazdaság és a vidék helyzetét meghatározó politika alakítását, tevőlegesen részt vesz a jogszabályi feltételek kialakításában és segítséget nyújt megvalósításuk törvényességének ellenőrzéséhez. A szövetség küldetését a tagjai megbízásának megfelelően, elsődlegesen ezek érdekei, és igényei figyelembe vételével teljesíti.

A MOSZ érdekképviseleti munkájának a fő és legfontosabb területe a mezőgazdasági termelők érdekképviselete. Agrárpolitikai műhelyként a szövetség elsősorban a Föodművelésügyi Minisztérium partnere. Az átfogó kapcsolatot a minisztérium mellett működő, legfontosabb érdekképviseleteket tömörítő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Tanács (FÖVÉT) valamint az Agrárgazdasági Tanács tagsága jelenti. Részt vesz az érdekképviselet a termékpálya bizottságok munkájában, továbbá az EU fejlesztési programok monitoring bizottságaiban is.

Agrármunkaadói szervezetként a MOSZ a MÉDOSZ szakszervezeti szövetséggel együtt megalakította a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottságot, aminek keretében sor került az Ágazati Kollektív Szerződés megkötésére. A Kollektív Szerződés lehetővé teszi a tagszervezetek számára a munkaügyi szabályok ágazati sajátosságokhoz igazodó alkalmazását.

A szövetség tagja az ENSZ Munkaügyi Szervezet (ILO) Nemzeti Tanácsának illetve egyedüli magyar szervezetként tagja a GEOPA-nak a COPA munkaadói szervezetének.

A MOSZ kiemelt feladatának tekinti a szövetkezeti eszme ápolását és a szövetkezés erősítését a mezőgazdaságban. Tagja az Országos Szövetkezeti Tanácsnak, alapítója a Szövetkezeti Kutatási Alapítványnak és nemzetközi szinten is képviseli a magyar mezőgazdasági szövetkezeteket. 1971 óta tagja a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének (SZNSZ) és az SZNSZ Mezőgazdasági Szervezetének. 

 

Az érdekképviselet eszközei

A szövetség tevékenysége folyamán minden törvényes eszközt és módszert felhasznál tagjai érdekében. Javaslatokat tesz törvények, jogszabályok megalkotására, módosítására, illetve részt vesz azok kidolgozásában. Tárgyalásokat szervez a kormányzati szervekkel, pénzintézetekkel, felvásárló és feldolgozó szervezetekkel. Tagjai érdekeinek érvényesítése igényével együttműködik a mindenkori kormány vezetőivel, az agrárpolitika irányítóival. Közvetlen politikai tevékenységet nem vállal, de támogatja azokat a társadalmi szerződéseket, amelyek programja találkozik a szövetség által vallott értékekkel. Szükség esetén a termelői érdekek védelmére akciókat szervez. Szervezi tagjai jogi képviseletét, bírósági eljárást kezdeményez az egyoldalú előnytelen piaci és szerződéses viszonyok kialakulása esetén. Amennyiben a konfliktusos helyzetek megoldására minden eszközt kimerített, az érdekképviselet, a törvényi keretek figyelembe vételével, él a demonstráció eszközével is.

Kereskedelemfejlesztés

A MOSZ tagjai piaci-érdekérvényesítői képességének növelése érdekében kereskedelemfejlesztő tevékenységet végez. Országos kiterjedését kihasználva megteremti tagjai között a közvetlen értékesítés kapcsolatait. Megyei szövetségei révén elősegíti a termékértékesítő szövetkezések térnyerését. Közös gáz- és villamos energia konzorciumokat hozott létre, melyeken keresztül tagszervezetei a piacinál kedvezőbb feltételekkel szerezhetik be az energiahordozókat. Megyei szövetségei Beszerző és Értékesítő (BÉSZ) illetve Termelő és Értékesítő Szövetkezeteket (TÉSZ) működtetnek a gazdálkodók input beszerzéseinek, illetve értékesítéseinek szervezésére. Részt vesz a termelői csoportok minősítési és elismerési folyamataiban.

Tanácsadói szolgálat

Az országos szövetség tagjainak tájékoztatásra, információval való ellátására tanácsadói szolgáltatást működtet. Az ingyenes tanácsadást a MOSZ tagszervezetei vehetik igénybe az alábbi munkaterületeken: adózás, számvitel, jogi tanácsadás, szövetkezeti ügyek, munkaügyi tanácsadás, pályázati tanácsadás.