A MOSZ véleménye és javaslatai a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepcióhoz

Tartalomjegyzék


A MOSZ fontosnak és időszerűnek tartja a vidékstratégiai alapelvek lefektetését. A koncepcióban foglaltakról széles körű egyeztetést folytattunk tagszervezeteinkkel, valamint a velük kapcsolatban lévő, hozzájuk több szállal kötődő partnereikkel is.

 

 A MOSZ az árutermelő, adófizető, hazai munkaerőt foglalkoztató, magyar árut előállító, hazai magántulajdonon alapuló kis- és középvállalkozások képviseletében teszi meg észrevételeit. A koncepció számos olyan intézkedést tartalmaz – pl. hazai piac visszanyerése, ÁFA csökkentése, az állattenyésztés és zöldség-gyümölcs szektor súlyának növelése, élőmunka terheinek csökkentése, ügyfélközpontú agrár-közigazgatás, hozzáadott érték növelése stb. – ami támogatandó, az egész agrártársadalom érdekében álló célkitűzés.

 
A vidékstratégiai koncepció véleményezésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni a kormányprogramban, a konvergencia programban, illetve a Széll Kálmán tervben lefektetett, a gazdaság egészére meghatározott prioritásokat. Ezekkel (GDP növelése, árutermelés bővítése, adó és közteherviselés szélesebb alapokra történő helyezése, foglalkoztatás bővítése, gazdaság kifehérítése stb.) a koncepció számos vonatkozásban nincs összhangban, mint ahogy több szempontból aggályos a program komplex  – vagyis gazdasági, szociális, társadalmi szempontokat is figyelembe vevő – fenntarthatósága is.

 
A MOSZ úgy ítéli meg, nem lehet figyelmen kívül hagyni a koncepcióban, hogy a hazai agrárgazdaság duális szerkezetű, melyben megvan a helye és szerepe a kizárólag önellátó gazdaságoknak, az őstermelőknek, családi gazdálkodóknak, a kis- és közepes egyéni és társas vállalkozásoknak is.

 
Meggyőződésünk, hogy a vidék helyzetének javulása csak ezen, egymás mellett létező gazdálkodási formák együttműködése, szövetsége, közös tevékenysége nyomán képzelhető el.

A MOSZ megítélése szerint olyan stratégiára és azt megalapozó intézkedésékre van szükség, ami biztosítja a vidék népességmegtartó képességét, vonzó perspektívát kínál a fiataloknak a vidéken maradáshoz, valamint hosszú távon garantálja a tisztességes megélhetésüket, függetlenül attól, hogy jövőjüket egyéni/családi gazdálkodóként, vagy társas vállalkozás tagjaként képzelik el.

 
A MOSZ álláspontja szerint erős, foglalkoztató mezőgazdaság nélkül a vidéki foglalkoztatás bővülésének lehetőségei beszűkülnek, ugyanakkor azt is rögzíteni kell, hogy a vidéki munkanélküliség kezeléséhez ez csak szükséges, de önmagában a vidék problémáit megoldani nem képes előfeltétel. Fontos, hogy a kormány gazdaság, szociális és társadalom politikája is kiemelt területként kezelje a vidéki, falusi munkanélküliség kezelését, a vidéki életminőség javítását.

 
A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének általános véleményét és javaslatait a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepcióval kapcsolatban az alábbiakban foglaljuk össze.

 
A MOSZ:

 
-      egyetért a koncepcióban felvázolt általános célkitűzésekkel, ugyanakkor megállapítja, hogy a célok elérésének felvázolt módja sok esetben nem számol a realitásokkal. A koncepció számos vonatkozásban nincs szinkronban a kormány és konvergencia programmal – termelés és GDP növelés, versenyképesség javítása, állami szervek büntetésben való érdekeltségének megszüntetése, stb. -, valamint figyelmen kívül hagyja a világpiaci tendenciákat és a Közös Agrárpolitika rendszerében 2013 után bekövetkező változásokat.

 
-      úgy ítéli meg, hogy a koncepcióban felvázolt célkitűzések jóval túlmutatnak a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi területén, ezért biztosítani kell, hogy a végrehajtáshoz szükséges források az egyéb érintett szakpolitikát, elsősorban a regionális, kohéziós politikák bevonásával kerüljenek meghatározásra. A különböző programokat (UMVP, KEOP, ROP stb.) összehangoltan, egymást kiegészítve, az átjárhatóságot biztosítva kell meghirdetni.

 
-      hibásnak, több szempontból károsnak tartja azt a megközelítést, mely a mezőgazdaságot elsősorban környezet és tájgazdálkodásként értelmezi. Nem vitatva a környezet megóvásának fontosságát, a MOSZ – összhangban az Európai Bizottsággal – alapelvnek tekinti, hogy a mezőgazdaság elsődleges feladata az élelmiszer-előállítás. Az ehhez szükséges termelési kapacitásokat – a hosszú távú élelmiszerellátás biztosítása érdekében – továbbra is fenn kell tartani.

 
-      sajnálattal állapítja meg, hogy a koncepció a fenntartható fejlődést lényegében a természeti és környezeti fenntarthatóságra szűkíti le. A fenntartható fejlődés értelmezése a MOSZ álláspontja szerint ennél jóval szélesebb körű, a környezeti elvek mellett magába foglalja a gazdasági, társadalmi, szociális szempontok érvényesítését is. Alapvető célnak a piacképes árutermelés és a foglalkoztatás bővítését kell tekinteni.