Hírek az Agrár Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetről

A MOSZ kezdeményezésére a múlt év végén alakult Agrár Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet megkezdte gyakorlati működését és már több tagszervezet igénybe is veszi a szövetkezet szolgáltatását.

Bár a MOSZ Hírlevél 2017. évi decemberi számában részletes tájékoztató jelent meg a Szövetkezetről, a folyamatos érdeklődésre való tekintettel ismét közöljük – az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve - a Szö-vetkezeten keresztül történő foglalkoztatással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.

Milyen előnyöket nyújt ez a foglalkoztatási mód?

A munkáltatók számára elsősorban azt, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezet általa foglalkoztatott tagja után a munkáltatónak nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a tag nyugdíjas volta miatt biztosítottnak minősül. (Ez természetesen csak ebben a konstrukcióban mentesít a járulékfizetés alól!)

A nyugdíjas munkavállalónak nyújtott előny, hogy a szövetkezeten keresztül szer-zett jövedelmük után sem egészségügyi-, sem nyugdíjjárulékot, csupán a 15 száza-lékos mértékű személyi jövedelemadót kell fizetniük.

Hogyan működik a konstrukció?

Az eddigi tapasztalatok szerint a gyakorlat az, hogy a munkaadó és a munkavállaló előzetesen egyeztetnek a szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatási szándékukról és ezzel keresik meg a MOSZ mellett működő Szövetkezetet. A jövendő munkavállaló bejelenti a Szövetkezetbe való belépési szándékát és amennyiben megfelel a jogszabályi feltételnek (öregségi nyugdíjas) az Igazgatóság elfogadó határozata alapján a Szövetkezet tagjává válik. A munkaadó szintén bejelenti – a munkakör és annak ellátásával kapcsolatos elvárások ismertetésével – a foglalkoztatási igényét. Ennek alapján a Szövetkezet a taggal megállapodást köt arról, hogy a Szövetkezet által nyújtott szolgáltatás keretében elvállalja a munkaadó által ismertetett feladat ellátását, másrészt megállapodást köt a munkáltatóval arról, hogy az a jogszabálynak megfelelő feltéte-lekkel igénybe veszi ezt a szolgáltatást.

A szerződések alapján történő munkavégzés nem minősül a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonynak, így a foglalkoztatással kapcsolatos szerződések is más fogalmakat használnak (és meglehetősen bonyolultak). A „munkavállaló” ebben a szövetkezet által nyújtott külső szolgáltatás keretében a munkaadónál a meghatározott feladatot ellátó tag, míg a „munkaadó” a szövetkezet szolgáltatását (gyakorlatilag a munkaközvetítést) igénybe vevő foglalkoztató, aki a szerződésben „fogadó szervezet-ként” szerepel.

A jogszabály meghatározza, hogy kik lehetnek a szövetkezet külső szolgáltatása keretében foglalkoztathatók:

Ilyenek:

az öregségi teljes nyugdíjban,

a „nők 40 év” jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugellátásban és az

átmeneti bányászjáradékban részesülő nyugdíjas személyek.

A „nők 40 év” szerint megállapított nyugellátásban részesülők számára to-vábbi jelentős kedvezményt jelent, hogy ebben a konstrukcióban nem érvényesül az a korlátozás, amely szerint, ha a biz-tosítással járó jogviszonyból származó jövedelmük a minimálbér 18-szorosát meghaladja, úgy az adott évben szüneteltetni kell a nyugdíjuk folyósítását, mivel a szövetkezeten keresztül történő feladatellátás nem minősül biztosítással járó jogviszonynak.

Fontos tudni, hogy a tag szövetkezeten ke-resztül a fogadó szervezetnél történő fel-adatellátásának feltétele, hogy a külső szol-gáltatás megkezdésekor, illetve azt követően sem állhat munkaviszonyban a fogadó szervezettel. Ez azt is jelentheti, hogy a szövetkezeten keresztül való foglalkoztatáshoz az esetleg meglévő munkaviszonyt meg kell szüntetni.

Milyen költséggel kell számolni?

A tagot megillető díjazásnak el kell érnie a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum összegét.

A Szövetkezet a külső szolgáltatás nyújtásáért előnyös szolgáltatási díjat alkalmaz. A szolgáltatási díj kötelező mértékét, amelyet

A 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet tar-talmaz, nem csak a minimálbérnek megfelelő díjazás esetén, hanem 138.000-400.000,- forint között díjazás esetén is alkalmazza, amelynek mértéke: 24.564,- Ft/hó. 400 ezer forint feletti díjazás esetén a fenti minimális szolgáltatási díjat, plusz a 400 ezer forint feletti összeg 5 százalékát kell szolgáltatási díjként megfizetnie a fogadó szervezetnek.

A fogadó szervezetet terheli még a feladat ellátásra vonatkozó alkalmassági (orvosi) vizsgálat költsége.

A Szövetkezet működésének feltételeit át-menetileg a MOSZ ügyintéző szervezete biztosítja. Ennek keretében segítséget nyújt az előzetes egyeztetésekhez, elvégzi a tagi belépés és a szerződéskötések adminisztrá-cióját, a foglalkoztatás bejelentését és a pénzügyi bonyolítást.

A Szövetkezet szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó kérdésekkel, igényekkel kapcsolatban a (06 1) 224 74 02 telefon-számon kérhető további információ. Fontos tudni, hogy a szövetkezeten keresztül törté-nő foglalkoztatás adminisztrációjának mintegy 3-4 hetes” átfutási ideje” van!

Készítette: Pápainé dr. Halmai Olga