Hírlevél - Szövetkezeti különszám 2012. március 20.

 

Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a szövetkezetek gazdasági társasággá való átalakulását segítő útmutatót, aminek rendszerint a szövetkezetekkel kapcsolatos jogszabályok változása adott aktualitást. Ahogy arról folyamatosan tájékoztattuk a szövetkezeti formában működő tagszervezeteket, jelenleg is napirenden van egy új szövetkezeti törvény előkészítése.

 

 

 

 

A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

 

                        A MOSZ Országos Szövetkezeti Választmánya a múlt évben több alkalommal tárgyalta az új Polgári Törvénykönyvbe tervezett szövetkezeti szabályokat. Időközben ismertté vált, hogy a Darányi terv jogalkotási fejezete kiemelt helyen tartalmazza az új szövetkezeti törvény megalkotásának feladatát.

            Az érdekképviselet feladatának tekinti a jogszabályi változások várható hatásainak felmérését és a tagszervezeteket a változásokra való felkészítését. Ennek jegyében került sor a szövetkezeti lehetőségeket számba vevő új, a korábbiakhoz képest kibővített és aktualizált útmutató készítésére. Az útmutató megtárgyalását március 6-án tartott ülésének napirendjére tűzte a Szövetkezeti Választmány is. Az ülés előtt kaptunk meg egy országgyűlési képviselő által jegyzett, a szövetkezeti törvény megalapozását célzó tanulmányt, ami erősítette a napirend időszerűségét.

 

            Az Országos Szövetkezeti Választmány az útmutatót úgy minősítette, hogy az hasznos módon segítheti a szövetkezeti formán kívüli működési lehetőségeket kereső szövetkezeteket. Arról, hogy van-e ilyen igény és lehetőség, minden szövetkezetnek, a szövetkezet tagságának kell döntenie.

 

            A Szövetkezeti Választmány állásfoglalásának megfelelően mellékelten megküldjük a szövetkezeti tagszervezeteknek az útmutatót azzal, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban a MOSZ Szövetkezeti és Jogi Titkárságától kérhetnek további információt.

 

 

 

                                                                                                                                Horváth Gábor

                                                                                                                          főtitkár

 

A szövetkezetek gazdasági társasággá történő átalakulásának, valamint a szövetkezeti vagyon társasági keretek között való működtetésének jogi, adózási és számviteli kérdései figyelemmel a közösségi alapra

 

         Az elmúlt időszakban ismét felerősödött a szövetkezeti formában működő tagszervezetek részéről az igény egy - a gazdasági társasággá történő átalakulás, illetve a szövetkezeti vagyon társaság keretében való működtetésének kérdéseivel foglalkozó - útmutató iránt. Az alábbi átalakulás szabályait, illetve azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amelyek közül a szövetkezetek választhatnak, ha úgy döntenek, hogy feladják a szövetkezeti formát és átalakulnak gazdasági társasággá, illetve a szövetkezet megmaradása mellett a vagyonukat (vagy annak egy részét) társasági formában akarják működtetni. Külön kitérünk arra is, hogy az ismertetett szervezeti változások hogyan érintik a közösségi alapot, illetve a földhaszonbérleti szerződéseket.

            A szövetkezetek előtt álló megoldások jogi és számviteli kérdéseit megpróbáltuk az útmutató mellékletében közérthető és kimerítő formában ismertetni.

Természetesen az útmutató nem teljes körű, ezért az átalakulás, szerkezeti átalakítás során még számtalan kérdés felmerülhet. Amennyiben maradnak még tisztázandó kérdések, úgy azok megválaszolásához a MOSZ munkatársai készségesen állnak a tagszervezetek rendelkezésére.

 

I./ A szervezeti változás, szerkezeti átalakítás eldöntéséhez szükséges kérdések tisztázása

 

Az igazgatóság döntés előtti feladatai

A szövetkezet igazgatóságának a változás elhatározása előtt célszerű pontos helyzetfelmérést készíteni, hogy a kitűzött céloknak legjobban megfelelő megoldást választhassa a tagság.

 

Az előzetes felmérésnek, illetve vizsgálatnak ki kell terjednie legalább az alábbiak számbavételére:

- a szövetkezet tulajdonosi szerkezetének a vizsgálatára, ezen belül:

= a tagok (a szövetkezetben-, valamint a máshol dolgozó aktív-, továbbá a nyugdíjas tagok) számának;

            = a tagok tulajdonában lévő részjegyek, befektetői részjegyek értékének;

            = az átalakított befektetői részjegy tulajdonosok számának és

            = a tulajdonukban lévő átalakított befektetői részjegyek értékének pontos számbavételére. (Ha a szövetkezet alapszabálya lehetővé teszi és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Szvt.) hatálya alá történő áttérést követően az Szvt. 60. paragrafusában foglaltak szerint befektető tagokat is felvett a közgyűlés, úgy a tulajdonuk- 

 

ban lévő befektetői részjegyeket, illetve a velük való elszámolás várható kihatásait is számba kell venni.)

 

-    a szövetkezet likviditási, vagyoni helyzetére, ezen belül:

             a szövetkezet tőkeszerkezetére,

                        a vagyonmérleg(ek) várható alakulására,

                        a közterhekre,

                        a hitelezői reakciókra,

                        a közösségi alap mértékére, illetve nagyságára,

                        a tagi kölcsön mértékére,

                        a tagok korábbi juttatásainak számbavételére, stb.

 

Mindezek pontos számbavétele, elemzése, értékelése után kerülhet az igazgatóság abba a helyzetbe, hogy javaslatot tegyen a tagságnak a változásra, amely lehet:

  • gazdasági társasággá történő átalakulás;
  • a szövetkezet megmaradása mellett a vagyon, illetve a vagyon egy részének egy (vagy több) társaság keretében történő működtetése.