Jelentés a Civil Dialogue Group szántóföldi növények, azon belül gabonafélék, olajos és fehérje növények, valamint energia növények csoport üléséről és a COPA-COGECA gabona munkacsoporti üléséről

Jelentés

a Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények, azon belül gabonafélék, olajos és fehérje növények, valamint energia növények csoport üléséről és a COPA-COGECA gabona munkacsoporti üléséről

Brüsszel, 2014. október 13-14.

Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények ülése

1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend elfogadásra került, az előző ülés jegyzőkönyve még nem készült el, így annak jóváhagyása elmaradt.

2-3. napirendi pont: a társadalmi párbeszéd csoport működésével, a következő évben tárgyalandó témákkal kapcsolatos vita

A DG Agri tanácsadó csoportjának működése alapjaiban változott meg, az eddigi struktúra helyébe – amikor is a Bizottság a termelőkkel (Copa-Cogeca-val), feldolgozókkal és fogyasztóvédőkkel folytatott konzultációt – egy szélesebb alapokra helyezett egyeztetés lépett. Az ülésen részt vevő szervezetek száma jelentősen kibővült (a Copa-Cogeca helyeinek a száma ebben a csoportban 14 főre zsugorodott), számos zöld szervezet (pl. Birdlife, Bee life stb.), erdészeti szervezet (pl. Euoropen Agriforestry Association), termelő szervezet (CEJA) és más, az ágazathoz kapcsolódó szervezet (pl. Műtrágyagyártók Szövetsége, Európai Biodízel Tanács stb.) is részt vesz a jövőben a csoport munkájában. A résztvevők sokszínűségéből fakadóan a tárgyalandó napirendek is átalakulnak. A jövő évi napirendi pontokhoz 2014. október 25-ig vár javaslatokat a Bizottság. Több szervezet kifogásolta, hogy hétfői napra került összehívásra az ülés, mivel így nem volt lehetősége a szervezeteknek előzetesen egyeztetnie a tagállami delegáltakkal. Problémás pontként merült fel az is, hogy egész napos ülések alkalmával a jövőben a előfordulhat, hogy a Bizottság más területet kíván tárgyalni délelőtt és délután (pl. délelőtt gabona, délután cukor) ami lehetetlenné teszi, hogy a szakmai szervezetek megfelelő szakértővel képviseltessék magukat.

4. napirendi pont: Szakértői csoport: MIFID

A munkacsoport 2012-ben jött létre, a mezőgazdasági derivatív piacokat figyeli, annak szabályozásához tesz javaslatokat. A legutolsó ülésre július 10-én került sor, a technikai szabályok kialakítása zajlik, decemberre, januárra várható egy ezzel kapcsolatos tájékoztató. A Copa – Cogeca javaslatot tett egy, a MIFID rendszer működését bemutató szeminárium megtartására. A Bizottság érdemben nem reagált a felvetésre.

5. napirendi pont: Növényegészségügyi kérdések (kis területen termesztett növényeknél használt szerek)

Az ülésen a DG Sanco felkért előadója nem jelent meg, írásbeli tájékoztató anyag kiosztására került sor. A Bizottság 2014. február 18-án fogadta el a kis területen termesztett növényeknél használt növényvédőszerekkel kapcsolatos jelentését. A növényvédőszer gyártók - a korlátozott felhasználás miatt – nem érdekeltek benne, hogy ezen növényekre is jóváhagyassák a szereiket. A Bizottság egy előkészítő tanulmányában felvetette, hogy anyagi támogatást nyújt az egyes tagállamok közti munka koordináláshoz, a jóváhagyott szerekkel kapcsolatos információk és gyakorlatok megosztásához, egy olyan adatbázis létrehozásához, amely ezen szereket veszi számba. A Bizottság évi 350.000 eurót szán erre a célra, amit a 7. kutatási keretprogramból még 2 millió euróval kiegészítenének. Végleges döntés még októberben várható. A Copa ismételten kifejezte aggodalmát a hatóanyagok betiltása miatt, javasolta, hogy csak úgy kerüljön sor egyes hatóanyagok betiltására, ha azzal azonos hatású hatóanyag már engedélyezésre került. A megfelelő hatóanyagok hiánya a zöldítés előírásainak a betartását is megnehezíti.

6. napirendi pont: KAP reform végrehajtása

A DG Agri képviselője a termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai és a szakmaközi szervezetek létrehozásával, elismerésével kapcsolatos információkat mutatta be. Lényegében az 1308/2013 EU rendelet ide vágó cikkei (152-172 cikk) kerültek ismertetésre, a rendeletben leírtakhoz képest új információ nem hangzott el. A termelői szervezetek szerződéses kapcsolataira a Bizottság egy útmutatót dolgoz ki, melynek a társadalmi egyeztetése 2015 év elején indul és annak lezárását követően, 2015 év végén kerülhet közzétételre.

7. napirendi pont: Egyebek

Nem volt észrevétel, javaslat, a délelőtti ülés lezárásra került.

8. napirendi pont: Piaci helyzet

A Bizottság a tavalyi 302 millió tonnás (az elmúlt 5 év átlagát jelentősen meghaladó) termésmennyiséget 5%-al meghaladó, 317 millió tonnás gabonatermésre számít az EU-ban. A piaci várakozások az egyéb szervezetek részéről 317-320 millió tonna között alakulnak. A búzatermés mintegy 8%-al bővülhet (135 millió tonnáról 146 millió tonnára), az árpa mennyisége valamelyest mérséklődhet, míg a kukorica mennyisége közel 10%-al nőhet. (65 millió tonnáról 72 millió tonnára.)

Gabonafélék várható termésmennyisége

                                                                                                       millió tonna

 

Európai Bizottság

Strategie Grain

Coceral

Toepfer

Copa-Cogeca

Búza

145,6

146,6

147,9

146,7

145,9

Árpa

57,9

59,6

58,9

58,7

58,0

Kukorica

71,8

71,3

72,8

70,5

70,1

Rozs

9,2

9,4

8,8

9,3

9,7

Gabonafélék

317,0

319,1

320,4

317,0

317,0

Forrás: Európai Bizottság, Copa - Cogeca

Franciaországban 5,6%-kal, Németországban 8,9%-kal, Lengyelországban 6,2%-al, Olaszországban 9,4%-kal, Nagy-Britanniában 16,3%-kal bővülhet a gabonafélék betakarított mennyisége. Jelentős visszaesés a főbb gabonatermelő tagállamok közül csak Spanyolországban következett be (-21,3%).

Az olajos növények közül a repce 2014. évi termésmennyisége (22,4 millió tonna) mintegy 6%-al meghaladta a tavalyi mennyiséget és közel 10%-al az elmúlt 5 év átlagát. A napraforgó ide termése a tavalyi szinten alakulhat (9,1 millió tonna), ami az elmúlt 5 év átlagánál 20%-kal magasabb.

Franciaországban a búza betakarítását hátráltatták az esőzések, egyes régiókban a búza jelentős része megázott, a minősége nem megfelelő, exportpiacokon nem értékesíthető. Erős verseny van a piacon a takarmánybúza és a kukorica között.

A Bizottság tájékoztatása alapján Ukrajnában és Dél - Oroszországban az aszály miatt csúsznak az őszi vetések.

A Copa –Cogeca aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a neonikotinoidok betiltása miatt Németországban és Nagy Britanniában csökkenhet a repce vetésterülete. A greening következményei jelen pillanatban még nem számszerűsíthetőek, de a zöldítés előírásai mindenképp hatással lesznek az őszi és tavaszi vetések alakulására. Az árak csökkenése várhatóan folytatódik, sem az EU-ban sem az USA-ban nem várható a bioetanol előállításban drámai fordulat.

9. napirendi pont: Ukrán kedvezményes gabonaimport

A szabadkereskedelmi megállapodás életbe léptetése 2015. év végéig el lett halasztva, így a jelenlegi rendszer kerül meghosszabbításra. A Tanács már elkészítette a javaslatát, a Parlament és a Bizottság októberben szavaz róla, az új szabályozás már novemberben életbe léphet. A kedvezményesen behozható mennyiségek nem változnak (950 ezer tonna búza, 400 ezer tonna kukorica, 250.000 tonna árpa).

10. napirendi pont: Bizottság beszámolója az EU bioetanol előállításáról

A 2012. évi 59,8 millió hl (tiszta alkohol) után 2013-ban az EU termelése meghaladta a 60 millió hl-t. Az import 5,2 millió hl-ről 7,3 millió hl-re nőtt, miközben az export nagysága 0,7 millió hl-en stagnál. Az EU etanol előállításának 30%-a Franciaországba, 15%-a Németországba, 9%-a Spanyolországba koncentrálódik. Az alapanyag 68%-ban gabonaféle, 27%-ban cukorrépa és melasz, 2%-ban bor, 3%-ban pedig egyéb anyag. A bioetanol
71%-a üzemanyagként, 13%-a italalapanyagként, 9%-a pedig ipari alapanyagként kerül felhasználásra. A legnagyobb felhasználók: Németország, Franciaország, Nagy-Britannia.

11. napirendi pont: ILUC (közvetlen földhasználat)

A Tanács kompromisszumos javaslata (7%-os capping az első generációs bioüzemanyagokra) még nem került megküldésre a Parlamentnek. A Bizottság álláspontja jelen pillanatban változatlan (5%-os capping). A vita jelenleg is zajlik.

12. napirendi pont: Fenntarthatósági kritériumok – biomassza

Augusztusban publikálásra került egy munkadokumentum, amelyet a Birdlife kritizált, mivel szerintük nem teljes az a fenntarthatósági rendszer, ami leírásra került. A DG AGRI kifejtette, hogy a Birdlife által hiányolt kritériumok (karbon kérdés, biomassza elérhetőség) az EU erdészeti stratégiájában már kifejtésre kerültek.

COPA-COGECA gabona munkacsoporti ülés

A Copa – Cogeca gabona munkacsoporti ülésére a szokásoktól eltérően aBizottságnál megtartott Társadalmi Párbeszéd Csoport ülése után került sor. (A Bizottságnál megtartott egyeztetésre hétfőn került sor, így nem volt lehetőség azt megelőzően ülésezni.) A munkacsoporti ülésen minden Copa – Cogeca tagállam delegáltja részt vehet, de jellemzően csak azok voltak ott, akik az előző napi ülésen is részt vettek. A Bizottsági ülésre 14 helye van a Copa – Cogeca-nak (ennyi delegált költségeit téríti meg a Bizottság) azok, akik nem vesznek részt Társadalmi Párbeszéd Csoport ülésén saját költségükön kell, hogy részt vegyenek a munkacsoport ülésein. Ez számos tagállamot visszatartott a megjelenéstől.

1-2. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

3. napirendi pont: a társadalmi párbeszéd csoport működésével kapcsolatos vita

A szántóföldi növények gyűjtőcsoporton belül 11 alcsoport került kialakításra. A Copa – Cogeca az 55 helyből 14 hellyel rendelkezik a társadalmi párbeszéd csoportban. (Ez az egyes alcsoportokban változhat, de ez a maximum.) A Copa-Cogeca még nem döntött róla, hogy milyen elv alapján vehetnek részt az egyes tagállamok a társadalmi párbeszéd csoport működésében. Felmerült a rotációs rendszer lehetősége, illetve az is, hogy termelési súly és földrajzi elhelyezkedés alapján történjen meg a 14 fős delegáció kiválasztása. Döntés még nincs a kérdésben. A gabona csoport esetén a jövőben évente valószínűleg 3 ülésre kerül sor (ebből egy egész napos), ezek tervezett időpontja: március, június, október-november.

4. napirendi pont: véleménycsere az EU műtrágyapiacáról

A Fertilizers Europe képviselője tartott rövid tájékoztatást az ukrajnai helyzet EU-s műtrágyapiacra gyakorolt hatásáról. Elmondása alapján az Oroszországból érkező 3,4 millió tonnás műtrágya import sokkal fontosabb az EU számára, mint az ennek töredékét kitevő ukrán import. Az EU műtrágyaexportja mintegy 4 millió tonna, így ha olyan helyzet állna elő, hogy megszűnne az orosz import, az EU még akkor is el tudná látni magát műtrágyával. (Ez természetesen a jelenlegi piaci kapcsolatok kényszerű újragondolását jelentené.)

5. napirendi pont: tároló kapacitás és infrastruktúra a gabona szektorban. A Rabobank részvételével zajló felmérés állása

A Rabobank képviselője adott tájékoztatást a felmérés eddigi állásáról, kiemelve azokat a tagállamokat, ahonnan még további információkra van szükségük. Minden tagállamról készítenek egy 1-2 oldalas összefoglalót, és EU-s szinten is összesítik az adatokat. Konkrét adatokat még nem tettek közzé, október 24-ig tervezik a még nyitott kérdések lezárását. Az elkészült tanulmányt ezt követően hozzák nyilvánosságra.

Készítette: Oláh Endre